INFORMAČNÍ SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

INFORMAČNÍ SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

 

Tomáš Duben, sídlem: Jasenná 31, 552 22 Jasenná, IČ: 44500963, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů zpracováváme tyto osobní údaje:

 

 • adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa bydliště/doručovací adresa, adresa sídla, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa);

 • údaje o smlouvě (číslo objednávky, číslo daňového dokladu);

 • údaje o jiných osobách (kontaktní osoby subjektu údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice);

 • údaje o nákupech a preferencích (údaje, které se týkají zakoupeného zboží, transakční údaje, údaje o komunikaci).

 

Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s níže uvedenými účely, v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů osobní údaje zpracováváme?

 

a) Uzavření smlouvy a uskutečnění plnění dle smlouvy


 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, IČ, DIČ, bydliště/doručovací adresa, adresa sídla, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, kontaktní osoby subjektu údajů (v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice) – je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.

b) Plnění daňových povinností


 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, IČ, DIČ, bydliště/doručovací adresa, adresa sídla, číslo bankovního účtu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu – je nezbytné pro splnění právní povinnosti spočívající ve vystavení a uchovávání daňových dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

c) Ochrana práv správce v případě sporu se subjektem údajů


 • Rozsah osobních údajů uvedený v bodě a) výše jsme oprávněni zpracovávat rovněž pro účely oprávněného zájmu na naší straně, spočívajícího v zajištění ochrany práv pro případ eventuálního sporu se subjektem údajů.

 

d) Marketingová prezentace, nabídka zboží – zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


 • Osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní osoby subjektu údajů (v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice) – zpracováváme za účelem marketingu pouze na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu.

 

3. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také našimi smluvními partnery. Smluvní partnery, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje, si pečlivě vybíráme a svěřujeme osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • osoby, kterým mohou být v souvislosti s plněním jejich smluvní povinnosti vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravce zakoupeného zboží, advokáti, auditoři, obchodní partneři, kteří se podílejí na realizaci příslušného plnění pro subjekt údajů),

 

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro tyto služby využíváme.

 

V případě, že tak stanoví zákon, jsme povinni předávat vaše osobní údaje orgánům veřejné moci.

 

4. Po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace smluvního vztahu a dále po dobu 4 let ode dne skončení smluvního vztahu pro účely oprávněných zájmů správce (ochrana práv správce v případě sporu se subjektem údajů a marketingová prezentace a nabídka zboží).

 

 • V případě plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

 • Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, budou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům – právo požadovat informaci, zda vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení.

 

 • Právo na opravu – právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 

 • Právo na výmaz – právo požadovat vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.

 

 • Právo na omezení zpracování – právo požadovat omezení zpracování, mj. v případě, že z důvodu vámi uplatněného práva na opravu ověřujeme správnost údajů, nebo pokud by osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz, nebo pokud již pominul účel zpracování, ale vy osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 • Právo na přenesení údajů – toto právo vám náleží za předpokladu, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy – jedná se o právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (a to i přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné).

 

 • Právo na námitku – toto právo vám náleží jen za předpokladu, že:

 

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetích osob – jedná se o právo požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 

  • zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu – v případě, že u nás uplatníte tuto námitku proti zpracování, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 • Právo obrátit se svým podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obrátit osobně či písemně na adrese: Jasenná 31, 552 22 Jasenná nebo na e-mailové adrese: info@duben-kaktus.cz.

 

 
 
Tento web používá technické cookies.